Garantie voorwaarden

 

de Warmtepompen Webshop garandeert daarbij dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften.

De garantie voor de producten van de Warmtepompen Webshop die zijn voorzien van fabrieksmatig aangebrachte serienummers, op alle producten geldt de garantie / service van de desbetreffende fabrikant. Deze strekt tot kosteloze reparatie, indien binnen 12 maanden na datum van aankoop door de Warmtepompen Webshop een fabricage- of materiaalfout wordt geconstateerd. Alle garantie meldingen dienen eerst bij de Warmtepompen Webshop aangemeld te worden, de Warmtepompen Webshop zal in overleg met de fabrikant zoeken naar de best mogelijke oplossing om tot garantieafhandeling te komen. Dit geheel afhankelijk van het artikel en de beschikbare service, verzending of servicebezoek bij de klant. 

 

Indien zich binnen 24 uur na ontvangst een ernstig probleem voordoet, kan het artikel, na overleg met en slechts door het verkooppunt worden geruild en geretourneerd.

E.e.a geschiedt slechts wanneer het defecte product in originele verpakking en compleet wordt geretourneerd. Indien na beoordeling door de Warmtepompen Webshop blijkt dat het defect is veroorzaakt door ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, ondeskundig en/of verkeerde montage, verkeerde netspanning, blikseminslag en of moedwillige beschadiging worden er retourneringskosten 40,00 euro in rekening gebracht.

 

Met betrekking tot producten van derden is de Warmtepompen Webshop tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.

 

Vervanging

Als de Warmtepompen Webshop besluit tot vervanging en u een geheel nieuw artikel aanbiedt, dan wordt een gebruikelijk percentage als afschrijvingskosten/gebruikskosten in rekening gebracht. In dat geval dient u binnen een maand een nieuwe keus te maken. Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen.

Als het te repareren of te vervangen artikel door u wordt verzonden moet het van een deugdelijke verpakking zijn voorzien: het beste is natuurlijk de originele verpakking.

Als bij reparatie binnen de garantietermijn een onderdeel wordt vervangen, wordt het onderdeel dat is vervangen eigendom van de Warmtepompen Webshop. 

 

Geen garantie

Op deze de Warmtepompen Webshop garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect of de sluitage kennelijk het gevolg is van nalatig onderhoud, of als deze slijtage als normaal kan worden beschouwd. Verder in de volgende gevallen: - Als er veranderingen in of aan het artikel of apparaat zijn aangebracht door derden. - Als de datum op de afleveringsbon is gewijzigd of onleesbaar gemaakt. - Bij gebreken die ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik (zoals het niet te werk gaan volgens de bijbehorende gebruiksaanwijziging) - Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid; bij van buiten komend onheil (zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen, etc.) - Als de koper de Warmtepompen Webshop niet tijdig plaats, gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek - Als de koper in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen. Schoonmaken, bedieningsfouten en antenneklachten vallen uiteraard buiten de garantie 

Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, ondeskundig en/of verkeerde montage, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van de Warmtepompen Webshop liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. 

 

Bepaling datum

De datum waarop u de klacht indient is bepalend voor de vaststelling welke regeling van toepassing is. Als de klacht gegrond blijkt beslist de Warmtepompen Webshop, afhankelijk van het gebrek of tot reparatie of vervanging wordt overgegaan.

Indien een gebrek om welke reden dan ook onherstelbaar is, dan krijgt u zes maanden de tijd om een vervangend artikel uit te zoeken bij de Warmtepompen Webshop; dit met inachtneming van hetzelfde vergoedingspercentage als bij de garantieduur is bepaald. 

 

Geen aanspraak

Op deze garantie kan geen aanspraak worden gemaakt in de volgende gevallen: 

  • Oververhitting door centrale of andere verwarming.
  • Blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte, extreme koude of extreme droogte.
  • Indien de reparaties zijn verricht door derden, niet zijnde fabrikant/leverancier of in diens opdracht.
  • Indien de goederen voor ander dan huishoudelijk gebruik worden bestemd.
  • Bij van buiten komende onheilen zoals blikseminslag, natuurrampen, etc.
  • Indien de Warmtepompen Webshop door de koper onvoldoende in de gelegenheid wordt gesteld de klacht te verhelpen.
  • Onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud.
  • Verkleuren of afwijken van ondergeschikte aard die technisch niet te voorkomen zijn en volgens het handelsgebruik algemeen worden aanvaard.
  • Als de koper in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.

 

Indirecte kosten

Indirecte kosten, veroorzaakt door het tijdelijk buiten bedrijf zijn van het defecte artikel, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen.

 

Verzendkosten

Verzendkosten voor retournering van de artikelen komen niet in aanmerking voor vergoeding. 

 

de Warmtepompen Webshop is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.